TIETOSUOJASELOSTE – Auto Aatamila Oy

Yleistä

Palveluidemme tarjoaminen edellyttää, että keräämme ja käsittelemme joitakin asiakkaita koskevia henkilötietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi. Niinpä olemme sitoutuneet suojaamaan sitä ja noudattamaan kaikkea henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä. Tämä tietosuojaseloste sisältää yleiskuvauksen siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on henkilötietojasi koskien. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Auto Aatamila Oy:n tarjoamiin palveluihin niin myymälässä kuin verkkosivuilla, mobiilisovelluksessa sekä sosiaalisen median palveluissa.

Auto Aatamila Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Toimimme usein myös suhteessa yritys- tai organisaatioasiakkaisiimme tietosuojalainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä. Eli käsittelemme rekisterinpitäjän, asiakkaamme, henkilötietoja tämän lukuun ja ohjeiden mukaisesti. Näiden tietojen käsittelyperiaatteet on määritelty asiakkaamme tietosuojaselosteissa, joten pyydämme tarvittaessa tutustumaan myös niihin.

Keskeiset tietosuojaperiaatteemme:

 • Arvostamme yksityisyyttäsi. Tietosi ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.
 • Pääosa käsittelemistämme henkilötiedoista on henkilön itsensä antamaa tai tietoa, joka syntyy palveluitamme käytettäessä.
 • Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tai toimenpiteen tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Mikäli tietoja siirretään, edellyttää Auto Aatamila Oy ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta asianmukaisia suojatoimia sekä EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamista.
 • Käytämme henkilötietoa pääasiassa palveluidemme toimittamiseen, asiakaspalveluun, laskutukseen, palvelun käytön analysoimiseen ja tuotekehitykseen sekä suoramarkkinointiin.
 • Olemme sitoutuneita noudattamaan niitä oikeuksia, joita sinulla on omia henkilötietojasi koskien, kuten oikeus tietojen tarkistukseen ja korjaamiseen sekä oikeus tiedon poistamiseen.

Mitä tarkoituksia varten henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Emme käsittele henkilötietojasi määritellyn tarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla.

Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Palveluidemme tarjoaminen ja toimittaminen sekä näihin liittyvä asiakkuuden hallinta ja hoitaminen, laskutus, perintä, asiakasyhteydenpito, markkinointi ja mainonta.
 • Liiketoiminnan kehittäminen, suunnittelu ja analysointi.
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja muut lakisääteiset velvoitteet.
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen, markkinoinnin analysoiminen ja suoramarkkinointi sovellettavan lain sallimissa rajoissa.
 • Asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen.
 • Viranomaispyyntöihin ja oikeudellisiin vaateisiin vastaaminen sovellettavan lain edellyttämissä rajoissa.
 • Palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Saamme pääosan keräämistämme henkilötiedoista asiakkaalta itseltään hänen asiointitapahtumista yhtiön tarjoamissa eri asiakaspalveluissa ja -kanavissa ja myöhemmin palvelujen käytön yhteydessä. Palveluidemme käytön yhteydessä myös syntyy uusia tietoja, joita käsittelemme ja tallennamme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa tai osoite-, luottotieto- tai muilta vastaavia palveluja tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa seuraavia tietoja:

Asiakastiedot:

 • Yritysasiakkaista: Nimi, y-tunnus, osoite ja muut yhteystiedot, tarvittaessa kaupparekisteriote
 • Yksityisasiakkaista: Etunimet ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiointikieli, tilinumero, henkilöturvatunnus ja henkilötietojen todentamisasiakirjan tiedot
 • Kaikista asiakkaista tiedot vakuutusyhtiöiden, rahoitusyhtiöiden ja Trafin palveluiden toteuttamiseksi (ajoneuvovakuutuksien tekeminen, rahoituspäätöshakemukset, osamaksusopimukset ja ajoneuvon rekisteröinti)
 • Murtohälytysjärjestelmä/kameravalvonta, Auto Aatamila Oy kiinteistöön sijoitetun valvonnan tallenteet, joissa rekisteröity saattaa näkyä.
 • Tuntemistiedot, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) määrittämät tunnistetiedot
 • Laskutusta varten tunnistamistietoja voidaan säilyttää ja käsitellä niin kauan kuin lasku voidaan laillisesti periä, tai jos lasku on asiakkaan toimesta riitautettu, siihen saakka, kun asia on ratkaistu tai sovittu.

Ajoneuvoon liittyvät tiedot:

 • Ajoneuvon merkki ja malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot sekä ajoneuvon tunnistamiseen tarvittavat tekniset tiedot
 • Ajoneuvon omistaja-, haltija- ja käyttäjätiedot
 • Ajoneuvon kilometrit ja muut tarvittavat ajoneuvon käyttötiedot
 • Ajonevon osto- ja huoltotapahtumat sekä muut toimenpiteet

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • Erilaiset asiointi-ja palvelutiedot, jotka ovat syntyneet asiakassuhteen aikana. Tarjous-, tuote-, osto-, hinta-, etu-, toimitus-, takuu-, perintä-, palaute-, tyytyväisyys ja muut asiakassuhteen tiedot
 • Asiakkaan suostumustiedot sähköiseen suoramarkkinointiin sekä suostumustiedot tiedonsiirrosta ajoneuvon valmistajalle tai tämän edustajalle, rahoitusyhtiöille, vakuutysyhtiöille sekä Liikenteen Turvallisuusvirastolle (Trafi)
 • Asiointiin liittyvät yhteystiedot

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

 • Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella.
 • Kun olet asiakkaanamme, käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja valmistelemiseksi. Lisäksi saatamme käsitellä tietoja lakisääteisten ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi palveluidemme tietoturvasta huolehtimiseksi ja väärinkäytösten selvittämiseksi.
 • Tietojasi voidaan luovuttaa auton maahantuojalle auton hankintaan, huoltoon, takuuseen tai muuhun kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin tehtäviin. Tietoja voidaan myös luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille käyttötarkoituksiin, jotka palvelevat asiakkuuteen liittyvien tehtävien hoitoa ja jotka tehtävänhoidossa toimivat yhtiön lukuun. Nämä osapuolet käyttävät henkilötietoja vain sovitun palvelun tuottamiseen.
 • Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen sekä näihin liittyvä markkinoinnin ja myynnin kohdentaminen.
 • Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla niihin tarkoituksiin, joihin olet suostumuksesi antanut.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

 • Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee vain yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt.
 • Saatamme myös lain sallimissa rajoissa luovuttaa henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisen pyynnöstä taikka tuomioistuimen määräyksestä esimerkiksi väärinkäytösten, petosten tai tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi.
 • Tietojasi voidaan luovuttaa auton maahantuojalle auton hankintaan, huoltoon, takuuseen tai muuhun kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin tehtäviin. Tietoja voidaan myös luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille käyttötarkoituksiin, jotka palvelevat asiakkuuteen liittyvien tehtävien hoitoa ja jotka tehtävänhoidossa toimivat yhtiön lukuun. Nämä osapuolet käyttävät henkilötietoja vain sovitun palvelun tuottamiseen.
 • Henkilötietoja saatetaan myös luovuttaa, mikäli olemme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä.
 • Saatamme myös luovuttaa anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, saatamme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittua tarkoitusta varten.
 • Rekisterinpitäjä voi siirtää asiakkuuteen liittyviä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä kauppaan liittyvän asiakassuhteen päättyessä.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

 • Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tai toimenpiteen tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Mikäli tietoja siirretään, edellyttää Auto Aatamila Oy ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta asianmukaisia suojatoimia sekä EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamista.
 • Mikäli kuitenkin luovuttaisimme henkilötietoja EU:n ulkopuolelle tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

 • Tietojasi säilytetään asianmukaisesti suojattuna alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.
 • Rekisteriä koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
 • Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.
 • Atk-pohjaista rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka on suojattu usein erilaisin suojausmenetelmin. Tietokoneet joilla tietoa kerätään on suojattu salasanoin.
 • Tietoja pääsevät käyttämään vain yhtiömme työntekijät henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja vain siltä osin kuin heillä on tarve saada työtehtäviänsä varten tietoja rekisteristä. Toimitilamme ovat myös turvalliset ja lukitut.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, mutta jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

 • Suostumuksen peruuttaminen
  Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: aatamila@autoaatamila.fi tai postitse: Auto Aatamila Oy, Raatekankaantie 6, 80100 Joensuu.
 • Pääsy tietoihin
  Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
 • Oikeus saada virheet korjatuksi
  Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot. Oikaisupyyntö lähetetään kirjallisena: aatamila@autoaatamila.fi tai Auto Aatamila Oy, Raatekankaantie 6, 80100 Joensuu.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia sekä mielipide- tai markkinatutkimuksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: aatamila@autoaatamila.fi. Kiellon yhteydessä tarkistetaaan mitä markkinointitoimenpiteitä kielto koskee. Jos markkinointitoimenpiteet ovat kolmannen osapuolen tekemiä ja näissä kolmas osapuoli on käyttänyt Trafin ylläpitämää rekisteriä, ohjataan asiakas olemaan yhteydessä kyseiseen rekisterinpitäjään.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
  Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä
  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö rajoituksesta tai henkilötietojen poistosta on tehtävä kirjallisesti ja se on henkilökohtaisesti allekirjoitettava. Pyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti Auto Aatamila Oy, Raatekankaantie 6, 80100 Joensuu. Rekisteröidyn tunnistaminen tehdään samalla.
 • Oikeus saada tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyynnössä mainitaan riittävän yksilöivät tunnistetiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja se on henkilökohtaisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti Auto Aatamila Oy, Raatekankaantie 6, 80100 Joensuu. Rekisteröidyn tunnistaminen tehdään samalla. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot luovutetaan vain rekisteröidylle henkilökohtaisesti, jolloin rekisteröidyn tunnistaminen myös tehdään. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aatamila@autoaatamila.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Auto Aatamila Oy
Y-tunnus: 0819640-7
Raatekankaantie 6
80100 Joensuu

puh. 013 226 868
e-mail: aatamila@autoaatamila.fi

Vastaava henkilö
Mia Aatamila
puh. 050 414 5909

Rekisterin nimi:

Auto Aatamila Oy, asiakasrekisteri